ÖVRIGA JURIDISKA FRÅGOR

RÄTTSSKYDD

Det finns i många fall rättsskydd genom din hemförsäkring om du hamnar i tvist. Försäkringen täcker 80 procent av kostnaden och resten betalar du.

RÄTTSHJÄLP

Har du inte rättsskydd kan du beviljas rättshjälp i många fall. Samhället betalar huvuddelen av dina kostnader och du en andel av dessa i förhållande till dina inkomster. Jag förmedlar rättsskydd och rättshjälp.

VARFÖR BEHÖVS EN JURIST?

En jurist behövs för att se vad som kanske behöver göras. Ibland är det bäst att avvakta, ibland måste man stämma motparten eller förhandla med den. Det gäller ofta för klienten att komma vidare och kunna lägga gamla strider bakom sig. En förlikning är ibland det bästa. Juristens roll är bl a att se de olika möjligheterna som finns och ge sin klient ett bra råd.

 

VEM HAR RÄTT?

Att ha rätt och att få rätt i en domstol är inte alltid detsamma. I ett tvistemål och även brottmål avgör bevisningen till stor del utgången i målet. Ibland går det inte att bevisa det som man vill eller måste bevisa. Bevisen håller helt enkelt inte. Klienten kan då ändå ha rätt. Detta är naturligtvis ett dilemma.

 

VARFÖR HAMNAR TVÅ PARTER I DOMSTOL?

När inte tvisten går att lösa på annat sätt så brukar den ena parten stämma in den andra till domstolsförhandling. Efter att processen kommit så långt att det är dags för domslut så skall domstolen nu bestämma hur parterna skall förhålla sig till varandra efter domslutet. Den som inte är nöjd med domslutet kan försöka få saken prövad i högre instans.

 

VAD ÄR RÄTTSSÄKERHET?

Rättssäkerhet innebär bl a att rättsreglerna tillämpas med en viss förutsägbarhet och då har individen ett skydd mot att myndigheter tillämpar lagar godtyckligt. Ju mera medvetna medborgare och ju skickligare jurister ett samhälle har desto större möjlighet för samhället att vara rättssäkert.

 

VARFÖR BEHÖVS T EX ETT TESTAMENTE?

Om en person vill frångå arvsordningen eller vill testamentera till en viss person eller organisation m m så behövs ett testamente. Testator uttrycker i testamentet sin yttersta vilja. Det är viktigt att kunna göra detta för den som har tänkt igenom hur kvarlåtenskapen skall fördelas. Testamentet måste upprättas under vissa former och jag råder alla att gå till jurist för att få hjälp med upprättandet och få råd om hur testamentet skall förvaras.